Kurzy

Zde se můžete podívat na popisy kurzů, které nabízíme na československých turnusech v létě 2017. Pro informace o kurzech na mezinárodním turnusu se podívejte na anglickou verzi stránky.

9.7. - 16.7.2017 20.8. - 27.8.2017

Kurzy nabízené na Discoveru 9.7. – 16.7.2017

Debata pre začiatočníkov

Ivana Ivanová

Debatovanie je súčasťou našich každodenných životov. Schopnosť jasne sformulovať svoj názor, byť presvedčivý, vedieť logicky vysvetliť prečo máme pravdu. V tomto kurze sa naučíte tvoriť argumenty, tvrdenia podložiť vysvetleniami a dôkazmi, reagovať na argumenty iných, zorganizovať si reč tak aby bola prehľadná a samozrejme si ukážeme, na čo je to všetko dobré - pri riešení problémov v škole, s kamarátmi alebo súrodencami, ale aj z celospoločenského hľadiska (ako vám analytické a kritické myslenie pomôže rozoznať relevantné informácie od tých nepravdivých, búrať predsudky či reagovať v diskusiách).

Debata pre pokročilých

Lektor bude čoskoro známy

Tento kurz je určený pre debatérov, ktorí majú za sebou aspoň rok v debatných programoch SDA či ADK. Jeho predmetom budú pokročilé argumentačné techniky, debatná stratégia, stavba argumentačných línií a základné princípy rozhodovania. Hodiny budú pozostávať najmä z cvičení, aby účastníci mali dostatok priestoru novonadobudnuté zručnosti vyskúšať v praxi.

Ekonómia

Mária Balgová

Cieľom kurzu ekonómie je ukázať študentom nad čím všetkým ekonómovia premýšľajú, ako pristupujú k rozličným otázkam, a ako testujú svoje hypotézy. Toto všetko budeme preberať v rámci 6 tém:
(1) Úvod do mikroeokonómie: prečo veci stoja toľko, koľko stoja? Akú funckiu zohrávajú ceny? Prečo sa niektoré veci dajú kúpiť, a iné nie?
(2) Ekonómia rozvojových krajín a priemyslená revolúcia: na príklade prvej priemyselnej krajiny sveta sa pokúsime zistiť, prečo sú niekoté krajiny chudobné a iné bohaté.
(3) Medzinárodný obchod: téma obchodu momentálne hýbe svetom politiky, a tak sa pozrieme na to, čo si o tom v skutočnosti myslia ekonómovia. Mali by sme sa brániť dovozu z Číny? Má obchod vždy len pozitíva? Pozrieme sa tiež na otázku, na ktorú hľadá odpoveď sám prezident Trump: je pre USA lepší slabý alebo silný dolár?
(4) Úvod do ekonometrie: ako ekonómovia testujú svoje hypotézy.
(5) Niečo z politickej ekonómie: ekonomické modely volieb a politického správania. Prečo dobré nápady neprejdú parlametom, ale zlé často áno.
(6) Nezamestanoť: bude niekedy nezamestanosť na nule? Je minimálna mzda dobrý nápad? Š použitím všetkého, čo sme prediskutovali za celý týždeň, sa pokúsime nájsť odpovede na jeden z večných ekonomických problémov.

Etika a politická filozofie

Petr Vilím

Účast v politickém životě je dnes díky internetu jednodušší než kdy předtím. Ovšem i kvůli této větší možnosti vyjádřit se je politická debata v současnosti plná prázdných nebo vágních hesel a výkřiků, spíše než racionálních argumentů. Cílem tohoto kurzu je se dobrat debatou s ubíjející precizností a logikou k morálním a politickým závěrům, tedy závěrům o tom, co je v osobním a politickém životě správné, a tím probudit v jeho účastnících filozofického ducha.

Náplň jednotlivých lekcí bude následující:
• Normativní etika (utilitarismus, jeho problémy a Kant) – co je správné?;
• Meta-etika (intuice, evoluce a morální realismus) – jak můžeme vědět, co je správné? A je něco vůbec objektivně správné?;
• Konstruktivismus (Rawls a Nozick) – můžeme si morálku vytvořit? Jaké je spravedlivé rozdělení bohatství ve společnosti?
• Kosmopolitanismus a národ – co speciálního, pokud něco, dlužíme našim spoluobčanům? A migrantům?
• Demokracie – proč je demokracie dobrá? A jak ji můžeme zlepšit?
• Aplikace – je správné jíst zvířata? Je spravedlivé zakázat kouření v restauracích? A co s populismem?

Chuť a schopnost přemýšlet, naslouchat s porozuměním a dobrat se pravdy jsou hlavními požadavky pro tento kurz. Dále je třeba počítat s rozsáhlým zadaným čtením před samotným Discoverem a s tím, že některé texty budou v angličtině. Pro více informací o kurzu klikněte zde.

Filozofie a literatura

Adam Lalák

V tomto kurze budeme diskutovať o ústredných otázkach filozofie a literatúry. Budeme čítať a diskutovať o vybraných veľkých dielach modernej prózy a poézie, ako aj o dielach moderných filozofov. Študenti si rozvinú schopnosť pochopiť rozličné druhy textov, nezávislého myslenia a kreativity. Kurz môže byť chápaný ako všeobecný úvod do filozofie a nie sú potrebné žiadne predchádzajúce vedomosti. Otázky o ktorých budeme uvažovať zahŕňajú:

Čo a ako sa dozvedáme z literatúry? Ak poznáš všetky vedecké fakty, čo ti ostáva, aby si sa naučil o svete z čítania veľkých románov a básní? Ako fungujú metafory a aký odkaz nesú?

Historie

Jan Indráček

V rámci tohoto kurzu se podíváme na řadu témat, kterými se studium moderní historie v dnešní době zaobírá. V kurzu není cílem učení se jménům či letopočtům, ale získání představy a citu pro to, jak špičkoví historici přemýšlí o zásadních otázkách minulosti i přítomnosti. V jednotlivých hodinách se budeme mimo jiné bavit o následujících tématech:
Co vše stojí za rozhodnutími a činy, které přiřazujeme velkým organizacím (př. britské impérium) nebo jednotlivcům (př. královna Alžběta)?
Jaké máme k dispozici historické zdroje, do jaké míry jim můžeme věřit, a co si z nich můžeme odnést?
Do jaké míry a proč se lidská společnost v různých obdobích měnila anebo zůstávala stejná? Budeme mluvit o změnách v rámci jednotlivých let, ale i celých staletí.
Co vše stojí za rozhodnutími a činy, které přiřazujeme velkým organizacím (př. britské impérium) nebo jednotlivcům (př. královna Alžběta)?

Kosmologie

Irena Kotikova

V tomto kurzu nebudeme řešit žádné složité rovnice, spíše budeme o problémech současné fyziky a světa kolem nás přemýšlet. Vyzkoušímě si teoreticky i prakticky některé ne zrovna intuitivní koncepty, a budeme replikovat postupy, kterými si prošli fyzikální velikáni, když přicházeli na své zásadní objevy. Témata budou hlavně:
- velikosti a rozměry ve Sluneční soustavě a ve vesmíru, měření rozměrů Země, Měsíce a Slunce pomocí základních úvah, které znali už před 3 000 let.
- měření času, určení polohy na Zemi
- gravitační a Keplerovy zákony
- vznik života na Zemi a existence mimozemských civilizací
- vznik a osud vesmíru

Kurz je vhodný pro zvídavé jedince, kteří by chtěli lépe pochopit koncepty, které se ve škole zestručňují nebo přeskakují. Budeme odvozovat několik postupů, kterými si prošli velikáni jako Einstein, Kepler nebo Newton, takže pokud chcete poznat, jak postupovali, co jejich bádání obnášelo a jak se asi cítili, když ke svým objevům došli, je to kurz přesně pro vás!

Matematická fyzika

Dominik Miketa

Jazykem fyziky jsou diferenciální rovnice, což by nemuselo být ze středoškolských hodin patrné. Základní objekty diferenciálních rovnic, tedy derivace, se totiž probírají až k maturitě. Bez nich je ale fyzika statická, neschopná plně popsat pohyb, rychlost, akceleraci a téměř jakoukoli jinou změnu. Společně to napravíme!

Během prvních lekcí dostanete systematický úvod do diferenciálního počtu a diferenciálních rovnic. S tímto aparátem se následně vrhneme na fyziku. Jádrem kurzu bude co nejkompletnější zkoumání zdánlivě jednoduchého fyzikálního systému, tzv. harmonického oscilátoru. Důvěrně ho znáte: jakékoliv závaží na konci kmitající pružinky se chová jako oscilátor. Ve fyzice jste se možná i učili, jak zapsat pozici závaží v závislosti na čase. Možná vám i učitelé ukázali, jak se v čase proměňuje jeho rychlost. Přemýšleli jste někdy jak se k těm vzorcům dopracovat? Z elementárních postřehů o působících silách odvodíme všechny vztahy, které jste doteď museli memorovat. Zároveň si praktickým způsobem zažijete nově naučenou matematiku.

Kurz je určen pro všechny, které slova “matematika” a “fyzika” neuspávají. Celý kurz je o funkcích, takže by bylo dobré, kdybyste o nich ze školy něco věděli; bude se očekávat, že jste už viděli sinus, kosinus a exponenciální funkci.

Medicína

Vendula Svobodová

Chtěla bych kurz zaměřený na medicínu koncipovat jako výběr témat, která mi připadají fascinující, přitažlivá a informačně hodnotná. Rozšíření a trochu možná i změnu pohledu na některé věci, o kterých studenti vědí. Nejedná se speciální výukový program Ministerstva zdravotnictví pro řešení nedostatků lékařů, Medicína za šest dní, ale spíš o popíchnutí zájmu :)
1. Jak se dělá dítě - proč je zdravý novorozenec opravdu zázrak?
2. Lidské tělo - co rozhoduje o jeho podobě, fungování, efektivitě a zdraví?
3. Děkujeme, odcházíme - co když něco vážně odejde? Co vadí nejvíce a jak se to projevuje?
4. Neviditelné války - s čím se tělo potýká?
5. Mozek - víme vůbec něco?
6. Whiteboard - příznaky si nepíše jen dr. House

Město

Laureen Höllge

Pro mnohé z nás je město kontextem, ve kterém se naše životy odehrávají. Jak často však nad městem jako jevištěm našeho světa přemýšlíme?
V tomto kurzu se město stane předmětem našeho zkoumání. Tento kurz si dává za cíl pochopit, jaký vliv na nás má město, a identifikovat skrze tyto vlivy ideologie, které dominují městskému plánování, politice, mezinárodnímu dění, ekonomice, společnosti a nakonec i nám. Na závěr kurzu se pak zaměříme na to, jak s takovými dominantními diskursy můžeme pracovat. Jednotlivé okruhy se zaměří na následující otázky, jež nám následně pomohou odkrýt ideologie, které za městem stojí.
- Úvod do města: Proč města existují? Jaký dopad má urbanizace na společnost?
- Aktéři městského prostoru: Co je to městský prostor? A kdo určuje, jak takový prostor vypadá?
- Role trhu ve městě: Jak je město organizované? A kdo/co má nad touto organizací moc?
- Role měst ve světě: Jak vznikají města jako globální centra určující mezinárodní dění? Jaký dopad mají tato centra na periferie?
- Město a spravedlnost: Co je nerovnost ve městě? Jak by vypadalo spravedlivé město a je možné takového města dosáhnout?
- Shrnutí: Jak se projevuje diskurs ve vytváření měst? Jak můžeme takový diskurs podpořit či změnit?
Tento kurz je interdisciplinární – k pochopení města využijeme antropologie, sociologie, historie, politologie a ekonomie. Nepředpokládá žádné předchozí znalosti, pouze ochotu kriticky přemýšlet nad systémem, v němž se pohybujeme. Kurz je vhodný pro každého, kdo chce získat lepší uvědomění o svém každodenním kontextu. Zároveň nabízí teoretický a kritický pohled pro ty, jež přemýšlí o dráze v politice, urbanismu či architektuře."

Neurovědy

Marie Salomonová

Neurovědy zkoumají tajemství jednoho z nejzáhadnějších orgánů lidského těla, mozku. Tento kurz bude zaměřen především na poznávání mozku skrz patologie, které ho můžou v průběhu života postihnout, a na metody používané v neurovědním výzkumu.
1. Mozek a nervová soustava - projdeme si základy anatomie a fyziologie mozku a nervové soustavy, abychom se zorientovali.
2. Neurovědy a výzkum – povíme si, jaké výzkumné metody jsou neurovědcům k dispozici, a na příkladech si ukážeme, jak se o zdravé funkci mozku často učíme z mozků nemocných.
3. Zdravý vs. nemocný mozek – představíme si celou škálu patologií a na detaily se zaměříme u psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění.
4. Paměť – odrazíme se od toho, jak paměť funguje a vrátíme se zpět k patologiím – ukážeme si, že klinické projevy mnoha rozdílných onemocnění mozku souvisí právě s touto jeho funkcí. Ponoříme se do tajů hipokampu.
5. Modely – Jak na Alzheimera? Na příkladu vývoje potkaního modelu Alzheimerovy choroby si ukážeme, jak může vypadat akademický výzkum – od teorie a jedné molekulární patologie až po pre-klinický výzkum potenciálního léku.
6. Klinický výzkum nejen v neurovědách – Cesta jedné vyvolené molekuly.

Politologie

Barbora Spáčilová

Je po volbách. Vítězná strana opět nemůže sestavit většinovou koalici. Proti jejím 100 hlasům se vždy může postavit 100 poslanců opozičního tábora. Proč jsme si znovu zvolili mnoho stran s různým programem? Proč prostě nepřidáme do Poslanecké sněmovny jednu židli navíc? Během kurzu si budeme mimo jiné pokládat otázky jako:

- Co je demokracie a kam kráčí tento koncept?
- A stát? K čemu máme stát a kam směřuje?
- Jak fungují státy různého typu?
- Jaký dopad má stranický a volební systém na dění v politice státu?

Tentokrát se vypravíme na myšlenkovou návštěvu různých zemí a jejich fungování. Budeme se snažit pochopit motivy aktérů a rámce, ve kterých se pohybují. Popasujeme se s pojmy jako demokracie, doktríny, politické systémy. Podíváme se na to, jak by mohlo vypadat politické zřízení budoucnosti.

Při tom všem budeme vycházet z domácí přípravy, ale i krátkých textů a schémat, které si projdeme během samotného kurzu.

Právo

Hana Draslarová

Co je to právo a jakou roli hraje v naší společnosti? Proč je dobré se v právu orientovat a jak vůbec funguje? Základní právní gramotnost hraje v dnešní době důležitou roli, se základním právním vzděláním pak nedílně souvisí též respekt k právnímu řádu a právům druhých a schopnost domáhat se svých práv.

Kurz práva je určen zájemcům o vybraná právní témata, kteří zde budou mít možnost jednak diskutovat o základních otázkách týkajících se práva a spravedlnosti, jednak prohloubit svoje znalosti o způsobu fungování práva a jeho principech. Součástí kurzu pak budou také základy vybraných právních odvětví (především občanského a trestního práva) s přesahem do problematiky lidských práv. Kurz by měl napomoci lépe se orientovat v právních pojmech a možnosti uplatňovat vlastní práva.

Kurz je vhodný jak pro studenty uvažující o budoucím studiu právnické fakulty, tak studentům ostatním, neboť abychom všichni svá práva mohli vykonávat a bránit, musíme je v první řadě znát. Vzhledem k tomu, do jaké míry je právo všude kolem nás a nakolik ovlivňuje naše každodenní chování a jednání, je právní gramotnost velmi důležitá. Vedle právních znalostí budou studenti v rámci semináře rozvíjet též své prezentační a argumentační dovednosti a schopnost kritického uvažování, a to mimo jiné prostřednictvím přípravy a realizace simulovaného soudu, kterým bude celý kurz zakončen.

Pozn.: Jedná se pouze o návrh kurzu, daná témata jsem samozřejmě ochotna měnit. Vzhledem k teritorialitě bych však kurz, pokud by to bylo možné, zaměřila především na český právní řád (slovenské právo jsem nikdy nestudovala a ač řada věcí může být podobná, nemohu to zaručit). Vhodný tak bude spíše pro české studenty.

Psychologie

Lucie Husová a Klára Kehárová

Co to je klinická psychologie? Kdo může být klinickým psychologem a jak vypadá práce s lidmi s duševní poruchou? V kurzu se budeme bavit o nejčastějších psychických potížích a reakcích na náročné situace, které se mohou více či méně týkat nás i našich blízkých. Kurz bude cíleně zaměřen na otázky z oblasti aplikované klinické psychologie s cílem detabuizovat projevy duševních onemocnění a nastínit možnosti terapeutické práce, případně svépomoci.

- První den se zaměříme na kontinuum duševního zdraví. Budeme mluvit o problémech se kterými se může potkat každý z nás. Kde je hranice, kdy můžeme problém zvládat sami a kdy je potřeba vyhledat odbornou pomoc. První den se dotkneme některých technik “první psychické (své)pomoci” a budeme rozebírat proces krize a možnosti krizové intervence.
- Každý zná Sigmunda Freuda, ale víte, že psychoanalýza je jenom jedním z psychoterapeutických směrů? Druhý den si projdeme vývoj oboru psychoterapie, seznámíme se s různými směry a popíšeme jejich charakteristiky a odlišnosti mezi nimi. Tento přehled bude zároveň součástí samostatné přípravy studentů.
- Třetí den se budeme věnovat obtížím, které klienty nejčastěji vedou k vyhledání odborné pomoci. Jsou jimi úzkosti, neurózy a fobie. Prozkoumáme zdroje vzniku těchto obtíží, typické projevy a možnosti jejich terapie.
- Čtvrtý den se budeme pohybovat od deprese k mánii, budeme řešit poruchy afektivity.Zjistíme, jak se vyrovnat s pasivitou a hlubokým smutkem, jak může vypadat střídání nálad a zjistíme, co zažívají klienti ve stavu manické odbržděnosti.
- Pátý den se pověnujeme tématu, které je pro laickou veřejnost zajímavé i kontroverzní zároveň. Podíváme se na stavy s halucinacemi a bludy, tedy na oblast od psychospirituální krize po psychotické poruchy. Zjistíme, co prožívá člověk, který vidí, slyší nebo cítí něco, co objektivně není.
Poslední den uzavřeme vše, co jsme se naučili, formou interaktivního testu. Probereme konkrétní kazuistiky z praxe a společně navrhneme vhodné postupy řešení.

Sociologie

Jakub Kobela

Na kurze sociológie študenti získajú teoretický aj praktický náhľad do sveta tejto vedy. Zistia, ako sa vytvára vedecká znalosť v oblasti sociálnych vied a ako sa vytvára dizajn výskumu. Interaktívnou formou tiež nahliadnu do sveta modernizácie sveta a globalizácie, zistia, ako vznikajú a fungujú sociálne konštrukty, ako sa svet mení vďaka migrácii či ako sa tvorí branding a manažment svetových metropol.

Súčasné medzinárodné záležitosti

Barbora Obračajová

Kurz se zabývá současným stavem mezinárodních vztahů ve světle jejich institucí a historie. Jeho cílem je studentům poskytnout různé perspektivy a pohledy na věc, které jsou jenom základem pro poznání fungování světa tam venku. Podíváme se na institucionální a paradigmatické směry, kterými se svět řídí.

Okruhy, na které se podíváme budou následující:
• inventura, aneb jak jsme se sem dostali?
• dominance, rovnováha sil a nové mocnosti - role obrů v minulosti, současnosti a budoucnosti
• OSN, EU a dale mezinárodní organizace
• zamrzlé konflikty a proč nemůže OSN vyřešit úplně všechno
• lidská práva

Kurz bude mixem teoretických základů a jejich praktické aplikace. Hodně budeme pracovat s modely a příklady. V ideálním případě budou studenti na konci kurzu hlavně vědět, kde hledat, jak s relevantními zdroji pracovat a budou znát různé způsoby, jak je možné k ním přistupovat."

Umělá inteligence v počítačových hrách

Michal Bída

Kurz se bude zabývat problematikou umělé inteligence nejen v počítačových hrách. V první lekci se bude zabývat úvodem do problematiky umělé inteligence - podíváme se jak se můžeme podívat na svět kolem nás a na rozhodování očima informatiky. V další lekci se podíváme na to, jak je umělá inteligence chápána a implementována ve hrách. Ve třetí lekci se podíváme na to, jak se postavičky ve hrách pohybují a jak vidí. Ve čtvrté lekci budeme diskutovat filozofické problémy umělé inteligence a její vztah k robotům. V páte lekci si představíme techniku Behavior Oriented Design, která se dá použít jak ve hrách tak pro roboty. V páté lekci se podíváme na umělou inteligenci v praxi - nejen v počítačových hrých a v poslední šesté lekci shrneme celý kurz a jako bonus si ukážeme jakého pokroku jsme dosáhli v oboru umělé emoce.

Výtvarná tvorba v teorii a praxi

Jana Kotíková

Abyste se kurzu mohli zúčastnit, určitě nemusíte umět dobře kreslit a malovat (i když můžete) – úplně stačí, když Vás moderní umění zajímá, chcete o něm diskutovat, a máte odvahu zkusit taky něco vytvořit. Seznámíme se podrobněji s některými významnými moderními díly napříč historií, pomocí interpretace jednotlivých uměleckých děl formou diskuze a vlastní tvorby. Zamyslíme se nad tím, kde jsou hranice umění, co se za něj ještě dá považovat, a probereme oblíbené otázky typu „proč tohle visí v galerii a říkají tomu umění, když by to zvládlo namalovat i malé děcko?“

Kurz bude zaměřený především na vnímání a chápání uměleckých děl skrze expresivní interpretaci. To v praxi znamená, že se nebudeme o dílech jen bavit, ale zkusíme ho lépe pochopit pomocí vlastní tvorby. Opravdu nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti s vlastní tvorbou, nicméně chuť tvořit, odvaha a motivace jsou naprosto nezbytné. Naučíme se tedy něco málo s teorie a dějin umění, ale také si toho hodně vyzkoušíme na vlastní kůži.

Vybraná témata, kterými se v kurzu budeme zabývat, jsou například: Toyen (surrealismus), František Kupka (abstraktní umění), Land Art, autopotréty a další.


Kurzy nabízené na Discover 20.8. – 27.8.2017

Debata pre začiatočníkov

Lektor bude čoskoro známy

Argumentácia je súčasťou bežného života každého z nás. Umenie presvedčiť súrodencov, rodičov, učiteľov či kamarátov vyžaduje v každej situácii tie isté základné zručnosti. V tomto kurze sa naučíte tvoriť argumenty, dokazovať svoje tvrdenia, reagovať na cudzích, a na čo je to všetko dobré – od riešenia problémov v škole či v komunite, až po celospoločensky závažné témy. Naučíte sa, ako funguje formálna debata, a ako môže búrať predsudky a viesť k hlbšiemu pochopeniu vašich vlastných názorov. Možno sa pridáte k absolventom kurzu, ktorí sa rozhodli založiť debatný klub. To všetko pod vedením lektorov, ktorí sami boli či ešte stále sú aktívnymi debatérmi.

Debata pre pokročilých

Lektor bude čoskoro známy

Tento kurz je určený pre debatérov, ktorí majú za sebou aspoň rok v debatných programoch SDA či ADK. Jeho predmetom budú pokročilé argumentačné techniky, debatná stratégia, stavba argumentačných línií a základné princípy rozhodovania. Hodiny budú pozostávať najmä z cvičení, aby účastníci mali dostatok priestoru novonadobudnuté zručnosti vyskúšať v praxi.

Biologie

Hana Krutinová

Náplní kurzu budou principy v současnosti používaných metod molekulární biologie (PCR, qPCR, klonování, exprese proteinů), praktické základy mikrobiologických metod, které lze provádět i s minimem vybavení (příprava a složení kultivačních medií, rostlinné in vitro kultury), principy metod klinické biochemie a simulace plánování experimentů. Kurz je vhodný pro všechny, koho zajímá fungování přírodovědecké laboratoře, fungování buněk, biologie nebo biochemie.

1) Centrální dogma molekulární biologie, struktura nukleových kyselin a proteinů, genetický kód
2) Metody molekulární biologie (izolace DNA, RNA, reverzní transkripce, PCR, qPCR, klonování do plasmidů, sekvenace)
3) Praktické cvičení - příprava kultivačních medií pro bakterie, rostliny, plísně a houby, příprava in vitro kultur (Jaké látky jsou třeba pro růst mikroorganismů a rostlin v kontrolovaných laboratorních podmínkách? Jaké z nich máme běžně v kuchyni? Kolik bakterií a plísní roste na vašem mobilu, rukou nebo v misce vaší kočky?)
4) Metody molekulární biologie 2 + příklady a plánování výzkumu (rekombinantní exprese proteinů, metody přípravy geneticky modifikovaných organismů)
Jak zjistíte funkci určitého genu? Jaké geny jsou zodpovědné za vámi pozorovaný fenotyp? Kde v buňce se nachází protein, který vás zajímá?
5) Metody klinické biochemie (krevní obraz, jaterní enzymy, těhotenské testy)
6) Vyhodnocení praktika, mikroskopie, diskuse o možnostech stáží pro středoškolské studenty v laboratořích vysokých škol a Akademie věd

Chémia - Zelená Láska

Matúš Divéky

Veľmi populárnou témou v súčasnej spoločnosti je stav nášho životného prostredia. Ľudia začali pozorovať zmeny v našej klíme, ako napríklad výkyvy počasia, stúpajúca priemerná teplota Zeme, rast hladiny oceánov, znižovanie oceánskeho pH alebo úbytok korálov. Globálna zmena klímy je jeden z najakútnejších problémov súčasného sveta a je to len a len v našich rukách či budúce generácie budú oceňovať naše zodpovedné správanie alebo sa budú zlostiť nad jeho nedostatkom.

Súčasné environmentálne problémy sú v skutku interdisciplinárny problém na ktorý sa dá pozrieť z etického, sociálneho alebo vedeckého pohľadu. Na našom kurze budeme skúmať chemickú podstatu globálnych problémov. Primárnym zámerom bude pochopiť mechanizmy rôznych javov cez ktoré sa budeme oboznamovať so základnými konceptami v chémií. Príklady tém, o ktorých sa budeme rozprávať sú:

- Globálne otepľovanie: Čo je to skleníkový efekt? Prečo je CO2 dobrým skleníkovým plynom a O2 nie?
- Okysličovanie oceánov: Čo je to kyselina a zásada? Ako sa dá zmerať sila kyseliny?
- Plasty: Čo je to polymér? Prečo sú plasty problém pre životné prostredie?
- Environmentálna zodpovednosť: Prečo by som mal byť environmentálne zodpovedný? Čo môžem spraviť aby som znížil svoj negatívny dopad na životné prostredie?

Počas hodín budeme diskutovať, odhaľovať chemické podstaty a hľadať súvislosti. I keď chémia je experimentálna veda, počas nášho kurzu sa experimentom venovať nebudeme a naše chemikálie budú hlavne pero a papier.
Kurz je určený komukoľvek, kto sa chce oboznámiť so súčasnými environmentálnymi problémami a získať ich základné pochopenie. Keďže chémia, o ktorej sa budeme rozprávať je veľmi odlišná od tej stredoškolskej (hlavne v spôsobe akým sa na chemické javy budeme pozerať) tento kurz je vhodný kandidát pre kohokoľvek, kto chce lepšie pochopiť fundamentálne koncepty chémie a vlastne zistiť, o čom chémia je.

Data Science

Daniel Jahn

Je správné chválit piloty po úspěšném letu?
Proč mají vysocí rodiče nižší děti?
Víme o našem světě víc, než vědí šimpanzi?
Proč používáme Bayesovskou statistiku pokaždé, když kontrolujeme, jestli nám nezkyslo mléko?
K čemu se diplomati učí analyzovat data?

"Data scientist" byl již mnohokrát označen za nejvíc "sexy" zaměstnání tohoto století. Mnoho lidí se jimi stává, firmy je neustále hledají a univerzitní data science kurzy jsou přeplněné. Přitom ještě před deseti lety byl termín "data science" známý jen málokomu. Kdo to tedy data scientist vlastně je?
Tento kurz si klade dva cíle. Ukázat vám, jak takový data scientist myslí a jak vlastně pracuje.
Ukážeme si, že být dobrým "datovým vědcem" je především o schopnosti naučit se myšlení, které často není lidské mysli přirozené. Skrz diskuze o problémech si pak to správné myšlení zkusíme osvojit. Diskuze se budou prolínat s praktickými částmi, kde si vyzkoušíme naše myšlenky za pomoci počítače realizovat.

Po našem týdnu odejdete s novou perspektivou na vlastní kritické myšlení a na způsob, jakým se snažíme porozumět světu. Zároveň uvidíte, proč jsou právě data a jejich interpretace tím zásadním nástrojem pro orientaci v moderním světě. V neposlední řadě si také osvojíte základy analýzy dat v počítači.
Nejedná se však rozhodně o rychlokurz data science metod - spíše než na samotné metody se zaměříme na myšlenky, na kterých poté tyto metody staví. O tématech, která v kurzu nestihneme, si ale rád popovídám mimo kurz a rád vám doporučím, jak se je naučit a kam se dál vydat.

V kurzu jsou velice vítáni i ti, kteří v budoucnu neplánují studovat technické obory - právě zde zjistíte, jak užitečná vám data mohou být v jakémkoliv oboru.
Kurz nebude vyžadovat zvláštní znalosti matematiky či programování.

Digitální fotografie

Vojtěch Indráček

Kurz je určen pro začínající a mírně pokročilé fotografy. Většina kurzu bude zaměřena na praktické zkušenosti, kdy budeme fotografovat, diskutovat nad fotkami a editovat je na počítačích. Studenti budou potřebovat svůj vlastní notebook a fotoaparát. (Po domluvě lze i bez něj)

Základy fotografie
Seznámení se s fotoaparátem a technologickým procesem vzniku digitální fotografie. Porozumění vztahu mezi časem, clonou a citlivostí (iso). Principy kompozice, práce se světlem. Srovnání jednotlivých oblastí fotografie (krajina, makrofotografie, architektura, protrét, reportáž, glamour…). Praktické zkoušení nastavení parametrů pro jednotlivé styly.

Žánry #1, #2
Fotografování vybraných žánrů. Vlastní fotografování, následná diskuze nad fotografiemi, vzájemné hodnocení a následně opět focení s aplikací nových zkušeností. Toto se bude týkat primárně krajinné fotografie, portrétů, makra,

Posprodukce fotografií: lightroom - vyvolání rawu; hdr
Rozdíly nezi soubory formátu JPEG a RAW. Seznámení se s prostředím Adobe Lightroom. Úpravy fotografií

Posprodukce fotografií: photoshop
Prolínání vrstev jednotlivých fotografií a jejich využití (např. výměna oblohy). Retuše portrétu

Ekonomie

Ondřej Dočkal

Co to je tržní mechanismus? Proč a jak funguje? Kdy naopak selhává? Jakou roli hraje v ekonomice a ekonomii? A jakou roli na různých trzích a v ekonomice hrají peníze? Právě tohle budeme společně objevovat během nejrůznějších aktivit, kde se vžijete do rolí obchodníků, businessmenů ale i vlád.

Fyzika

Andrzej Novak

V tomto kurzu zjistíte, co víme o složení hmoty ve vesmíru, co o ní nevíme a proč platí evropské státy asi miliardu eur každý rok, aby skupina vědců poblíž Ženevy generovala druhý největší dataset na světě. Poté si povíme něco o samotných urychlovačích částic a popíšeme, jak fungují detektory jako ATLAS.

V hlavní části kurzu budete mít příležitost si sami vyzkoušet práci částicových fyziků. Společně provedeme analýzu skutečných dat získaných z velkého hadronového urychlovače (LHC) a znovu objevíme a potvrdíme existenci bosonů zprostředkujících slabou interakci. V zásadě provedeme měření hodné Nobelovy ceny, bohužel pro nás, ta již byla udělena v roce 1984. Pokud to čas dovolí, podíváme se i na další témata jako Higgs.

Studenti budou potřebovat vlastní laptop (případně bude možné si ho půjčit). Kolik toho v kurzu stihneme, bude záležet na Vašich znalostech programování, ale protože bych nechtěl nikoho odradit, prosím o vyplnění tohoto dotazníku.

História

Katarína Mokránová

Ústrednou témou daného kurzu bude ´tvorenie histórie´. Čo je to história? Ako vieme čo sa skutočne udialo? Akú hodnotu majú ´dôležité historické míľniky´ a prečo nás to vlastne všetko má zaujímať? Tieto otázky budú diskutované v šiestich rôznych blokoch venujúcich sa tzv. Evolúcii Revolúcii (ako prehistória ovplyvnila evolučné teórie), pozrieme sa taktiež aj na konštruovanie rímskej identity, ďalej na takzvané ´Neviditeľné tváre´ histórie, a ako rozličné ´nehistorické´ disciplíny dopomáhajú k rekonštrukcii udalostí z minulosti. Tento predmet nevyžaduje žiadne extra znalosti histórie, a všetky materiály potrebné na jeho uskutočnenie budú študentom poslané predom. Jediná špeciálna predpríprava bude prečítanie článku (každý študent dostane jeden) a jeho stručná sumarizácia spolužiakom na konci každej hodiny, kedy bude tiež tento článok aj rozdiskutovaný. Tento kurz bude celkom ´hands-on´ a okrem práce s historickými textami sa budeme pohrávať aj s nejakými tými artefaktami a inými zdrojmi.

Liberálna demokracia

Juraj Kačur

Noviny nám posledný rok často píšu o tom, že demokracia je v kríze. Z čoho však politické zriadenie, v ktorom žijeme, vlastne pozostáva, a ako sa vyznať vo výzvach, ktorým čelí? V tomto kurze sa pokúsime zorientovať sa v súčasných politických diskusiách hľadaním odpovedí napríklad na tieto otázky: Načo nám je ústava? Prečo a kedy môže väčšina prehlasovať menšinu? Má poslanec hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, alebo robiť presne to, čo chcú jeho voliči? Nemohli by ľudia o všetkom hlasovať na internete? Je zvyšovanie minimálnej mzdy populizmus? Aký je rozdiel medzi radikálmi a extrémistami? Pomôžeme si debatovaním o krátkych úryvkoch textov od veľkých postáv politickej filozofie, ale aj filmovými scénami so záporákom Baneom z Batmana.

Literatura

Kristýna Šťastná

Jaké je místo člověka ve světě? Co je v životě opravdu důležité? Jsou to vztahy? A jak se naučit být sám se sebou, ale zároveň s ostatními? Jak zůstat věrný svému přesvědčení a svým hodnotám, a zároveň se naučit přijmout, že součástí lidství je slabost? Kde se hodnoty vlastně vůbec hledají a kde se nachází hranice mezi realitou a sny? A není schopnost imaginace ve skutečnosti stejně podstatná jako realita sama? Život jako hra, život jako divadlo?

Na tyto otázky se pokusíme společně s velkými dramatiky západní literatury nalézt odpověď. William Shakespeare, znalec lidské duše a kouzelník slova, který moc dobře věděl, že abychom se občas mohli brát vážně, musíme mít schopnost si ze sebe udělat legraci; Samuel Beckett, který i v destrukci slova a člověka uměl nalézt záchvěv naděje; Václav Havel, osobnost neuvěřitelně silná a neochvějná a přitom neustále bytostně pochybující.

Vzhledem k tomu, jak je v dnešní přehlcené době důležité umět číst, bude v průběhu seminářů kladen důraz na „close reading“. Neboť čtení a žití má k sobě velmi blízko; s úpadkem jazyka upadá myšlení i cítění. Na kurz není potřeba hluboká předchozí znalost, jednotlivé hry budou zasazované do souvislostí a doplněné o přiblížení autorů samotných. To zvláště v případě Havla, kde si ukážeme vztah mezi jeho eseji, politickou činností a dramatickou tvorbou. S vědomím toho, že Beckett je autor poměrně těžko uchopitelný a na středních školách málo probíraný, bych navrhla, aby si každý přinesl vybranou stránku z jeho díla a na úvod se pokusil rozebrat, co mu text dal, jak mu rozumí, proč je případně nepřístupný, od toho bychom se pak odrazili dál. (Pokud by to bylo technicky možné, u Becketta bychom také spolupracovali s videozáznamy). Jedinou nezbytnou podmínkou je chuť přemýšlet a diskutovat o podstatě lidské existence, vůle se vcítit do jednotlivých postav a otevřenost k možnosti, že nějaké otázky nám, lidským bytostem, mohou být dané a že jedna jednoduchá odpověď neexistuje.

(Konkrétní díla ještě budu vybírat, ke každému autorovi počítám 2, předběžně: Shakespeare – Král Lear/Othello/Sen noci svatojánské; Beckett – Konec hry/Poslední páska; Havel – Zahradní slavnost/Odcházení/+vybrané eseje)

Matematika

Ondřej Bajgar

Předmět jménem matematika už studujete spoustu let. Co v ní děláte, však má překvapivě málo společného s tím, jak ve skutečnosti pracují matematici - a přesně to si v kurzu vyzkoušíte.

V kurzu se bude prolínat několik propojených témat. Tím nejobecnějším bude princip, kterým vlastně pracují všichni vědci a kterým do velké míry vzniknul i lidský jazyk - pokud opakovaně pozorujeme, že různé objekty mají něco společného, máme tendenci dát jim společné jméno (zvířata Albert, Bára a Cyril mají všechna huňatý kožich, kulatá ouška a černobílou masku - tak jim říkejme třeba "pandy") - a tak vznikne nějaká abstraktní kategorie nebo vlastnost. Opakovaným pozorováním se často intuitivně naučíme poznávat, co do této kategorie patří a co nepatří (Cyril je panda, ale můj papoušek není, protože nemá kožich). A také, že z této vlastnosti často plynou vlastnosti jiné (Cyril je panda, tudíž Cyril neumí létat). Matematici pak zkoumají, co je podstatou (definicí) každé abstraktní vlastnosti, jaké jiné vlastnosti z ní nutně vyplývají a proč.

K tomu je potřeba velké přesnosti, která vedla ke vzniku matematického formalismu - to bude druhé důležité téma kurzu. Seznámíme se se základními kameny, ze kterých je matematika vystavěna - s definicemi, axiomy, větami a důkazy. Pomocí nich se od úplného základu – pojmu množiny – pokusíme formálně vybudovat koncepty, které už intuitivně znáte ze školy: binární relace (> , < , =), funkce, až se dostaneme k tomu, s čím jsme všichni svou matematickou cestu začali - k přirozeným číslům. Na konci kurzu se na tato témata budete schopní dívat z úplně nové perspektivy!

Centrálním tématem pro nás bude především dialog intuitivního přemýšlení o světě, jak reálném, tak matematickém - přemýšlení, které jsem předestřel v druhém odstavci - s přístupem formálním. Oba jsou přístupy jsou totiž pro většinu matematiků zcela zásadní.

Na kurz nejsou potřeba žádné zvláštní předchozí znalosti, jenom chuť přemýšlet, protože na většinu věcí si (s občasnými nápovědami) budete muset přijít sami. Můžete se těšit na spoustu problémů k řešení i drobných her, stejně jako na zábavné metafory z reálného světa.

Ještě drobné upozornění: Kurz je zaměřený na teoretické základy matematiky a její metodu; bohužel není příliš času na zajímavé aplikace matematiky v reálném životě a tedy na matematiku, jak ji používají třeba fyzici nebo ekonomové. Rozhodně si s vámi ale rád o aplikacích popovídám ve volném čase!

Medicína

Karel Kieslich

Medicína vychází z přírodovědných a technických oborů, ale ve středu jejího zájmu stojí člověk. Snaží se pochopit, jak lidské tělo funguje a proč a jak může onemocnět. Musí tedy studovat geny a molekuly, chemické reakce, buňky, orgány, mikroorganismy a také psychický svět každého člověka a jeho sociální prostředí. My do tohoto komplexního a neustále se vyvíjejícího světa každý den nahlédneme prostřednictvím jiného oboru medicíny.

1. den: Co se děje, když selžou orgány? Společně se zamyslíme, které orgány potřebujeme k životu a proč a pak zkusíme odvodit, jak to vypadá, když přestanou fungovat.

2. den: Jak může malá změna v jednom genu vést k nemoci, která postihuje celé tělo? Budeme sledovat příběh dvou chlapců trpících zákeřnou nemocí, na které si ukážeme, co vlastně geny dělají a jakou roli mají v nemocech.

3. den se nám představí obranná armáda našeho těla – imunitní systém. Vypravíme do světa mikrobů, zažijeme jejich útok, podíváme se, jak tělo rozpozná, že je napadeno a jak se umí bránit.

4. den pohlédneme do tváře největším zabijákům v dějinách lidstva – infekčním nemocem. Jak to vypadá, když se válka s mikroby rozšíří do celého těla? A co se děje, je-li v důsledku infekční nemoci strašlivá síla imunitního systému obrácena proti vlastnímu tělu? Zamyslíme se nad tím, o co vlastně mikrobům jde, v čem je jejich velká síla a proč definitivního vítězství nad nimi zřejmě nikdy nedosáhneme.

5. den: Klinická neurověda. Jak funguje lidský mozek? Proč ho máme, co umí a jak dělá to, co umí? A jak to vypadá, když se nějaká jeho část poškodí? Seznámíme se s lidmi, kteří jsou slepí a přesto nevrážejí do věcí, s opicí, která pouhými myšlenkami dokáže ovládat stroje na dálku a s dětmi, které se narodily prakticky bez mozku, a přesto tancují do hudby.

6. den: Kurz zakončíme na pitevním stole. Jaké to je, být v roli soudního lékaře, který ohledává mrtvé tělo a musí přijít na to, jak a kdy daný člověk zemřel? Co se s lidským tělem děje po smrti? Jak vypadá mrtvola a co všechno z ní zkušený lékař může zjistit? Jaké informace vrah nikdy neutají?

Pokud vás někdy zajímalo, jak funguje vaše tělo a co se děje při různých nemocech, a chcete se dozvědět, co o tom ví současná medicína a kde jsou hranice jejích znalostí, je kurz pro vás. Není to „medicína v kostce“, je pro ty, kdo se na věci rádi dívají zeširoka a nebojí se kriticky přemýšlet.

Metodologie vědy

Jaromír Mazák

Tento kurz není o samotných faktech, ale o tom, jak se fakta ve společenských vědách vyrábějí, používají a zneužívají. Probereme spolu vybrané koncepty metodologie vědy (např. korelace a kauzalita; kvantitativní a kvalitativní výzkum; verifikace a falzifikace…), podíváme se, jak (ne)funguje statistika a zaměříme se i na to, jaký je vztah mezi vědou a politikou a jak je prezentace vědeckých poznatků někdy ovlivňována politickou poptávkou. Pokud se považuješ za analytického člověka a často si (nejen ve škole) kladeš otázky typu „jak na to přišli?“ nebo „jak si tím mohou být jistí?“, je to kurz stvořený pro Tebe. Vhodný je také pro opakované účastníky, kteří už jeden nebo více kurzů na Discoveru absolvovali a chtějí poznatky z nich zasadit do jednotícího rámce. V rámci kurzu budete dostávat spoustu otázek a úkolů, které budeme řešit samostatně, v menších skupinách i všichni společně. Také provedeme sociální experiment a budeme diskutovat o řadě problémů, např. o tom, jak se liší společenskovědní experimenty od těch v přírodních vědách.

Neurověda: Biologie mysli

Adam Růžička

1. Úvod do tématu a troška filozofie.. aneb otázky těla, duše a zda na velikosti opravdu záleží
2. Z čeho se skládá mozek? Synapse, neurony, zákruty, laloky a vše okolo. Podíváme se na stavební díly mozku.
3. Lateralizace funkce. Hemisféry máme dvě - pravou a levou. Liší se nějak zásadně, anebo je jedna z nich náhradní? Co se stane, když člověku zbude jenom jedna?
4. Jak nám naše neuronová výbava umožňuje vnímat svět okolo nás? Shora dolů a zdola nahoru. Zrak ze sítnice až k týlnímu laloku - oko je oknem do duše, ale vidění není žádná legrace.
5. Paměť a emoce hippocampus.. aneb jaké je to být hlavním hrdinou filmu Memento? Proč se pacientka SM nebojí?
6. Všechno se vším a taky jazyk: Slyšet očima a vidět ušima, atd. + Závěr

Právo

Barbora Budinska

Štúdium práva si mnohí spájajú s čítaním zákonov a rozsudkov a učením sa ich naspamäť. Právo je však omnoho viac: je odrazom spoločnosti, v ktorej žijeme. A tak ako sa mení spoločnosť, tak sa menia aj právne normy a systémy. Alebo snáď naopak?

Počas tohto kurzu si ukážeme, ako sa právo a spoločnosť (teda ľudia, ktorí právne normy tvoria, tak ako aj ľudia, pre ktorých tieto normy platia) navzájom ovplyvňujú. Všetko, čo robíme počas nášho života, spadá do určitého právneho rámca, či sa nám to páči alebo nie. Toto poznanie nám umožňuje viesť zaujímavé diskusie a neustále premýšľať nad tým, ako by sme existujúci systém mohli zlepšiť. To robí štúdium práva výnimočným, priam fascinujúcim intelektuálnym dobrodružstvom.

Aby sme sa do tohto dobrodružstva mohli pustiť, spoločne si na prvej hodine vysvetlíme základne princípy fungovania právnej spoločnosti: odkiaľ sa vzalo právo? Aký je rozdiel medzi právom verejným, súkromným a trestným? Čo je to hierarchia právnych noriem? Akým zákonom je ústava? (Prečo) Je deľba moci v právnom štáte dôležitá?

Právo nie sú len „neosobné“ predpisy a zákony. Právo je predovšetkým tvorené ľuďmi a pre ľudí. Preto je tento kurz určený pre všetkých, ktorí sú zvedaví, ako právny systém, ktorí si zvolíme a právne normy, ktoré vytvoríme, ovplyvňujú náš každodenný život: či už sú to práva ľudské, platné pre nás všetkých ako príslušníkov ľudskej rasy alebo práva občianske, ktoré nás spájajú so štátom alebo medzinárodným zoskupením, v ktorom žijeme. Budeme diskutovať o tom, aký vplyv majú na vznik práva politika a politici, a ako je právo interpretované sudcami.

V záverečných dvoch hodinách sa pozrieme na dve špecifické, a z pozície práva veľmi odlišné kategórie ľudí: kriminálnikov a spotrebiteľov. Napriek ich odlišnosti si budeme klásť veľmi podobné otázky: Akú úlohu má trestné/spotrebiteľské právo v našej spoločnosti? Kedy je efektívne? Koho vlastne ochraňuje?

Problem Solving

Michal Števove

Mali ste niekedy pocit, že nedokážete prísť na koreň problému? Že neviete rozuzliť ten povestný Gordický uzol? Že by ste mali lepši život keby ste vedeli lepšie a rýchlejšie riešiť svoje problémy? Potom je kurz “<Problem Solving>” práve pre vás! Naším hlavným cieľom bude rozšírenie a prehĺbenie praktických vedomostí o tom, ako riešiť rozličné problémy, od každodenných až po tie svetové. Z kurzu by ste mali odchádzať s pocitom, že vás už žiaden problém nedokáže zastihnúť nepripravených a že pri otázkach o globálnom otepľovaní alebo vzostupe radikálnych politických hnutí nebude už musieť len zalamovať rukami.
Našich šesť hodín pôjde postupne od jednoduchých problémov a klasického analytického myslenia, až po komplexné problémy a systémové myslenie. Jednotlivé hodiny a otázky, ktoré si na nich zodpovieme sú:

(1) Premýšľanie 101
a. Je vždy nutné premýšľať iba racionálne?
b. Čo sú to koncepty a ako uvažovať pomocou nich?
c. Aké sú dobré zvyky analytického uvažovania?

(2) Kreativita
a. Prečo je treba byť kreatívnym pri riešení problémov?
b. Ako stimulovať out-of-the box rozmýšľanie?
c. Sú kreatívnosť a analytickosť komplementárne?

(3) Interdisciplinarita
a. Čo to znamená byť interdisciplinárny?
b. Ako a prečo odbory kombinovať?
c. Ako interdisciplinarita pomáha riešiť svetové problémy?

(4) Líderstvo
a. Prečo ťažké problémy vyžadujú schopných lídrov?
b. Ako byť lídrom v skutočne rozmanitých tímoch?
c. Čo znamená byť lídrom v každodennom živote?

(5) Systémové rozmýšľanie I.
a. Prečo je dôležité uvažovať o komplexných problémoch ako o systémoch?
b. Pomôže nám systémové rozmýšľanie pri uvažovaní nad globálnymi problémami?

(6) Systémové rozmýšľanie II.
a. Aké vlastnosti systému sťažujú riešenia problémov?
b. Ako poraziť komplexitu systémov?

Materiál bude primárne prezentovaný cez diskusie a cvičenia, ktoré budú mať za úlohu umocniť praktickú úlohu teoretických vedomostí. Jednou časťou bude aj analýza vášho problému, ktorého popis si budete mať doniesť na Discover. Počas kurzu problém predstavíte ostatným a počas jednotlivých dní sa budeme váš problém snažiť lepšie pochopiť. Na konci kurzu by ste teda nemali len vedieť o komplexných problémoch uvažovať, ale mať v rukách aj rovno niečo, čo môžete pri návrate z Discoveru domov aj rovno vyskúšať.

Psychologie

Iva Rolederová

Kurz Psychologie bude především o poznání této fascinující vědy na vlastní kůži a pochopení základních principů, které by každý psycholog měl ve své praxi používat. Psychologie není jen o porozumění funkcí základních psychologických fenoménů, ale také o osvojení si specifického způsobu myšlení a nahlížení na jevy a stavy vně i uvnitř nás. Po šesti blocích plných zajímavých teorií, experimentů, cvičení, diskusí, dotazníků, aj. budete o psychologii nejen vědět něco víc než se dozvíte z klasických středoškolských osnov, ale také ji v některých ohledech pochopíte v hlubším detailu.

Témata, na která se můžete těšit:

Kurz není vhodný pro ty, kteří kurz psychologie absolvovali v minulém roce.

Sociální psychologie

Eliška Remešová

Jaké jsou důsledky společenského života uvnitř osobnosti? Proč záleží na prostředí, ve kterém vyrůstáme? K čemu je nám v moderní době užitečná tradice? Jak vznikají mezilidské vztahy, a proč se snadněji rozpadají než tvoří? Jaké jsou sociální produkty lidstva?

Určitý vhled do sociální psychologie není jen zajímavý, ale také užitečný pro každého z nás. Porozumění společenským mechanismům a jejich vlivům na člověka nám umožňuje lépe kontrolovat dění kolem nás a vlastní prožívání. Na kurzu sociální psychologie skrze známé teorie, demonstrované experimenty, různá cvičení a diskuse rozkryjeme některé oblasti sociální psychologie

Během týdne na Discoveru se dostaneme k těmto tématům:

Rozvojová ekonomie

Matěj Bajgar

Proč jsou chudé země chudé a bohaté země bohaté? Lze si za peníze koupit štěstí? Platí, že než dávat chudému člověku rybu, je lepší naučit ho ryby chytat? A co mu místo ryby dát peníze, ať si ji koupí? Co mohou vlády bohatých zemí udělat pro to, aby se ty méně vyspělé a jejich obyvatelé vymanili z chudoby? Co můžeš udělat ty? A lze měřit, jestli taková pomoc skutečně pomáhá?

Tyto otázky jsou nejen fascinující, ale také zásadní pro kvalitu života stamiliónů lidí. V tomto kurzu na ně budeš formou experimentů, projektů a diskusí hledat odpovědi. Jako rozvojový ekonom budeš rozhodovat o tom, jak zlepšit úroveň vzdělávání, zda raději investovat do stavby silnic, nebo elektráren a zda povolit příchod zahraničních těžařských společností. Jako obyvatel africké vesnice se budeš rozhodovat, zda si vzít mikropůjčku, nebo jít pracovat do ciziny. A jako expert Světové banky budeš přemýšlet nad tím, jak rozdávat rozvojovou pomoc tak, aby neudělala více škody než užitku.

Postupně se budeme věnovat následujícím tématům:

1. Bohatství národů: čím se liší Švýcarsko a Somálsko?
2. Chudí: kolik jich je, jak žijí a proč ještě nejsou bohatí?
3. Příběhy, čísla a experimenty: jak zjistit co funguje a co ne?
4. Školy, doly, mokřady a úřady: kde najít zlatý klíč k rozvoji?
5. Mikropůjčky, dávky, migrace: kudy vede cesta z chudoby?
6. Nejkrásnější příležitost: jak účinně pomáhat (a neškodit)?

Sociologie

Zuz Olšinová

Ak rozmýšľaš, čo to vlastne tá sociológia je, ako sa dá využiť v praxi, a zároveň nevieš, ako riešiť svetové problémy, tento kurz je pre Teba. Budeme sa baviť prevažne o aplikovaní sociologických (a iných spoločenskovedných) vedomostí do života zmysluplným a efektívnym spôsobom. Cieľom tohto kurzu je spochybniť všeobecne rozšírený názor, že sociológia je teoretická veda vytrhnutá z reality, vznikajúca kdesi v slonovinovej veži, a ponúknuť Ti názor, že už od svojich začiatkov mala byť aplikovaná a verejná.
Epistemológia sociológie
- Prečo sociológia nemôže byť „objektívna“?
- Bitka medzi ontologickým realizmom a relativizmom
- Sociológia pre ľudstvo
Rasizmus na Slovensku
- Prečo Rómovia nepracujú
- Ako sociológia rieši rasizmus
- Ako to meniť
Ľahký feminizmus v praxi
- Prečo muži na ulici pokrikujú po ženách?
- Pohľad sociológie
- Ako to pretaviť do praxe
Environmentálna spravodlivosť na Slovensku
- Prečo sú chudobní ľudia najviac chorí?
- Čo na to hovorí sociológia?
- Prečo by sme to mali riešiť?
Paulo Freire a kritické vzdelávanie
- Kto bol Paulo Freire a prečo ho milovať
- Ako vzdelávať a neurážať?
- Ako dosiahnuť trvalú zmenu?
Šírenie sociologických poznatkov
- Demokratickosť vedomostí
- Mali by všetci vedieť to, čo vie sociológia?
- Ako používať sociologické vedomosti, aby fungovali
Tieto hodiny budú predovšetkým diskusie. Všetky témy, ktoré budeme riešiť, sú veľmi široké a otvorené, a najdôležitejšie nebude sa niečo naučiť, ale rozprávať sa o tom a spoznávať názory iných. Na tieto hodiny nemusíš vedieť nič o témach, ktoré budeme preberať, ale určite bude nádhera, ak si už predtým o niektorej z tém rozmýšľal/a a došiel/došla k nejakému názoru - alebo, ešte lepšie, rozporu.