Hranice a migrácia

V tomto kurze sa za pomoci metodologických prístupov z rozličných odborov sociálnych vied budeme snažiť porozumieť komplexnému fenoménu ľudskej mobility a pokúsime sa nájsť odpovede, okrem iného, na nasledujúce otázky:

Prečo ľudia migrujú? Čo sú hranice a prečo existujú? Kto sa môže pohybovať slobodne a kto nie? Prečo státy budujú pohraničné ploty a múry? Čo je azyl a prečo sa o tom tak veľa hovorí? Potrebujeme migráciu? Ako sa z človeka stane ilegálny migrant? Načo slúžia hranice? Prečo môže občan Slovenska cestovať bezvízovo do Senegalu, ale občan Senegalu potrebuje na návštevu Slovenska víza? Aký je historicky pôvod súčasných hraníc? Prečo sú niektoré hranice strážene ozbrojenými silami a iné sa dajú prekročiť bez problémov? Aký je rozdiel medzi utekaním pred vojnou a sťahovaním sa za lepším vzdelaním či pracou? Môže existovať svet bez hraníc?

Tento kurz je interaktívnou kombináciou diskusie, skupinových aktivít, individuálneho skúmania a kolaboratívneho myslenia a skladá sa z nasledujúcich sekcií:

1) História moderných hraníc; prečo sú štáty rozdelené čiarami na mape?
2) Mobilita ako súčasť ľudskej existencie; prečo ľudia migrujú?
3) Súčasná politika ľudskej mobility; prečo štáty obmedzujú niektoré typy ľudskej mobility, kým iné aktívne podporujú?
4) Legalita, ilegalita, a azyl; čo je azyl a ako to vlastne funguje? Prečo majú niektorí ľudia právo na ochranu, a iní sú násilne vyhostení?
5) Populárne mýty o migrácii a hraniciach.
6) V záverečnej časti kurzu sa ako skupina pokúsime formulovať našu víziu pre budúcnosť ľudskej mobility.

Jakub Crcha

Jakub je doktorandským výskumníkom sociálnej geografie na Nijmegen Centre for Border Research a Radboud University v Holandsku. Vo svojom výskume sa Jakub venuje otázke migračnej politiky EÚ zameriavajúc sa hlavne na sociálne a politické dopady Európskej hraničnej politiky na Africkom kontinente. Jeho akademické záujmy sa dajú zosumarizovať jednoduchou otázkou: Prečo sa niektorí ľudia môžu pohybovať cez hranice slobodne, kým iným to nie je dovolené. Jakub má BA v Liberal Arts z Bennington College v USA a MA v sociológii a sociálnej antropológii z Central European University vo Viedni/Budapešti. Pred doktorátom žil v Bratislave, kde učil históriu a sociálne vedy na strednej škole LEAF Academy. Okrem akademických tém patria medzi jeho záľuby otázky environmentálnej politiky, varenie, súčasná literatúra a železničná doprava.