Právo v kontexte

Čo všetko máme v spoločnosti trestať? Ako ovplyvňuje právo spoločenský pokrok a ako ovplyvňuje spoločenský pokrok právo? Sú právne normy neutrálne, alebo len odraz politiky a ideológie? O týchto a ďalších otázkach budeme na kurze vášnivo debatovať. diskusným spôsobom si predstavíme právne problémy v kontexte sociológie, filozofie a ostatných spoločenských vied. Cieľom kurzu je nielen zoznámiť sa s dôležitými právnymi otázkami, ale aj zasadiť ich do širšieho komplexného kontextu. V spoločnosti často prevláda predstava o neutralite a oddelenosti práva ako systému, jeho krása však spočíva najmä v tom, ako reflektuje ostatné spoločenské systémy. Spoločne sa pozrieme na to, ako právne a iné spoločenskovedné teórie do seba zapadajú, ako sa dopĺňajú a ako len ich spojením dokážeme plne chápať dopadom práva na spoločnosť.

Emil Hodál

Emil študuje právo na Karlovej Univerzite, ale čakanie na argumentačné spory pred súdmi si rád kráti akademickou debatou. Debatoval na slovenských i medzinárodných turnajoch, bol debatným trénerom a ostáva prísnym rozhodcom. Okrem štúdia práva a neustálych debát rád číta o filozofii, slovenskej politike a o futbale, stážuje v medzinárodnej advokátskej kancelárii a snaží sa nájsť si dosť času na plávanie a behanie.

Turnus C