Ľudské práva a ich ochrana

Čo všetko patrí pod pojem základné ľudské práva a slobody? Kto zodpovedá za ich dodržiavanie? Aké má jednotlivec možnosti ochrany, ak sa domnieva, že boli jeho základné ľudské práva a slobody porušené? A existuje v súčasnosti efektívna forma nápravy, ak reálne došlo k ich narušeniu?

Odpovede na tieto otázky budeme hľadať spoločne na kurze Ľudské práva a ich ochrana. V prvej časti kurzu sa zameriame na teoretické východiská ľudských práv a slobôd. Danú problematiku prepojíme s ústavným právom, vysvetlíme si, aký význam má koncept demokratického a právneho štátu, a nazrieme do vybraných ústav, kde budeme skúmať akým spôsobom jednotlivé štáty vyjadrujú svoj záväzok dodržiavať a chrániť ľudské práva, a akú rolu v tejto otázke zohrávajú súdy.

Ďalej sa presunieme na medzinárodnoprávnu úroveň, kde sa oboznámime s medzinárodnými systémami právnej ochrany s dôrazom na európsky model. Kriticky sa zamyslíme aj nad jeho nedostatkami. Uvedieme si prípady, kedy a za akých podmienok môže dôjsť k porušovaniu ľudských práv pomocou analýz a diskusií o najdôležitejších súdnych rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva či Súdneho dvoru EÚ, a vysvetlíme si, prečo sú dôležité aj v národnom kontexte. Kurz zavŕšime zjednodušenou verziou simulovaného súdneho sporu (mootcourt), kde budete môcť prepojiť teoretické vedomosti, ktoré počas kurzu nadobudnete s riešením reálneho prípadu z praxe.

Kurz bude zo začiatku teoretickejší za účelom uvedenia do problematiky, avšak následne budeme diskutovať predovšetkým o reálnych praktických prípadoch. Na kurze sú vítaní všetci, ktorých zaujíma téma ľudských práv a ich ochrany. Žiadne predošlé vedomosti nie sú potrebné, keďže pôjdeme od základov.

Eva Hamašová

Evka je v štvrtom ročníku štúdia práva na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti však trávi semester na University of Copenhagen. Zaujíma ju predovšetkým ústavné právo a problematika ochrany ľudských práv a slobôd na národnej a medzinárodnej úrovni. Popri škole sa taktiež venuje súťaži simulovaných právnych sporov v oblasti medzinárodného trestného práva. Praktické skúsenosti z odboru získava v advokátskej kancelárii, či na stáži na súde. V rámci Discoveru ju tento rok môžeš nájsť v tíme starostlivosti o študentov a študentky. Vo voľnom čase okrem iného rada číta, počúva dobrú hudbu a trávi čas v prírode.

Turnus C

Advocacy: kampaň k prosazení zákona

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Biofyzika

Sára Bánovská

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Etika a Politická filozofie

Sebastian Štros

Klimatická spravedlnost?!

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a udržateľný nerast

Katarína Kováčová

Ľudské práva a ich ochrana

Eva Hamašová

Nákaza

Jana Lohrová

Pozitivní psychologie

Laura Opletalová

Slast

Adam Lalák

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Technologie a lidstvo

Jakub Křikava

Textil a současné umění

Štěpán Folget

Udržitelná města budoucnosti

Tereza Zoumpalova